@livewireStyle
header.home link

4.000 x vrijwillig milieu- en landschapsbeheer

11 augustus 2015
Het is niet onze gewoonte om persberichten van ministers te publiceren, maar deze van Joke Schauvliege maakte ons zo blij (en dat op de eerste maandag na ons zomerverlof, straf!), dat we het niet konden laten: “Landbouwers gaan van start met 4.000 nieuwe beheerovereenkomsten”.

Het is niet onze gewoonte om persberichten van ministers te publiceren, maar deze van Joke Schauvliege maakte ons zo blij (en dat op de eerste maandag na ons zomerverlof, straf!), dat we het niet konden laten: “Landbouwers gaan van start met 4.000 nieuwe beheerovereenkomsten”. Zegt je niets? Ja, de term beheerovereenkomst is nogal… vaag. Waar het over gaat is dit:

Landbouwers kunnen een overeenkomst aangaan met de overheid (de Vlaamse Landmaatschappij) om gedurende 5 jaar extra inspanningen te leveren voor het milieu, de natuur en het landschap. Concreet engageren ze zich om bepaalde percelen, landschapselementen (bv heggen, houtkanten en poelen) of gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier te beheren. En in ruil voor het verlies aan inkomsten dat ze erdoor lijden, kunnen ze rekenen op een jaarlijkse vergoeding. Een win-win situatie, zoals dat heet.

Nu er een nieuwe periode is aangebroken binnen het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III voor de kenners), zijn er ook nieuwe beheerpakketten samengesteld. Landbouwers kunnen de komende 5 jaar kiezen uit volgende beheerovereenkomsten:

 • Perceelsranden beheren om kwetsbare natuurelementen zoals waterlopen, holle wegen en bossen te bufferen, pollen en nectar te voorzien voor bestuivers en een gunstig leefgebied te creëren voor allerlei dieren. Meer info vind je hier
   
 • Onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten en knotbomen. Meer info vind je hier
   
 • Bescherming en verbetering van het leefgebied van akker- en weidefauna, zoals akker- en weidevogels. Meer info vind je hier en hier.
   
 • Erosiebestrijding door de aanleg van grasstroken op erosiegevoelige akkers en de aanleg van grasland op strategische plaatsen. Meer info vind je hier
   
 • Botanisch beheer om soortenrijke graslanden in stand te houden of te ontwikkelen. Meer info over vind je hier
   
 • Verbetering van de waterkwaliteit door teelten te kiezen met een laag risico op nitraatuitspoeling. Meer info vind je hier
 

En dit is wat ze (dit jaar) kozen:

 • Zo’n 1.400 hagen, heggen, houtkanten en knotbomenrijen met een totale lengte van bijna 185 km zullen worden aangelegd en verzorgd.
   
 • Ruim 1.200 graskruidenstroken (goed voor 364 ha) zullen worden aangelegd om waterlopen, holle wegen en bossen te bufferen over een lengte van ongeveer 320 km.
   
 • Verder zullen in totaal 4,6 hectare bloemenstroken worden aangelegd langs 4 km bossen en houtkanten, om onder meer voedsel te voorzien voor bijen en vlinders.
   
 • Op 765 hectare landbouwgrond zullen bovendien faunavriendelijke maatregelen worden getroffen, zoals het uitstellen van maaibeurten op grasland (bv tijdens het broedseizoen) en de teelt van wintervoedsel voor akkervogels.
   
 • Ten slotte zal op 142 hectare landbouwgrond aan erosiebestrijding worden gedaan, zullen op 89 hectare grond soortenrijke graslanden worden onderhouden of aangelegd en zullen op 73 hectare grond inspanningen worden geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren.
 

In totaal gaat het om 990 landbouwers en meer dan 4.000 overeenkomsten. Meer info over wat zij wel en niet mogen doen op de percelen waarvoor zij een beheerovereenkomst hebben afgesloten, vind je hier. Een kleine kanttekening: dat ‘wel en niet mogen’ is relatief. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst, dus de betrokken landbouwers zijn nergens toe verplicht en kunnen ook niet gestraft worden. Maar als ze aanspraak willen maken op een vergoeding, moeten ze wel aan de voorwaarden voldoen. 

 

Meer info: www.vlm.be
Beeld: Astrid Van Wesenbeeck - Flickr

Gerelateerde artikels