@livewireStyle
header.home link

Budget voor wolfwerende omheiningen schiet omhoog

In 2020 hadden subsidies voor wolfwerende omheiningen nog een prijskaartje van 75.000 euro voor de Vlaamse begroting. Met het nieuwe subsidiereglement dat de minsterraad principieel heeft goedgekeurd zal die kost naar alle waarschijnlijkheid maal tien gaan.

30 september 2021  – Laatste update 30 september 2021 20:44
Lees meer over:

Het wou niet echt vlotten met het ‘wolfproof’ maken van de weiden in wolvengebied en dus moest het subsidiereglement hervormd worden. De vzw Vlaamse Schapenhouderij berekende dat onder de oude regeling minder dan de helft van de gemaakte kosten werd terugbetaald. Voor een perceel van 1 hectare met een omtrek van 500 meter werden de investeringskosten geraamd op 2.050 euro en de arbeidskost voor de plaatsing op minstens 1.000 euro. Het jaarlijkse onderhoud ervan neemt ongeveer 40 uur in beslag, aan een arbeidskost van 16,5 euro komt dat op 660 euro. De totale kost in jaar 1 loopt dus op tot 3.710 euro, terwijl de oude subsidie maximum voor 1.640 euro dekte of 80% van de investeringskost.

Met een forfaitaire vergoeding van 4,5 euro per lopende meter voor de installatie en het onderhoud gedurende de eerste drie jaar probeert de regering nu die kloof dicht te fietsen. De kostprijs van ‘wolfproof fence’ komt daarmee uit tussen de 3500 en de 4000 euro per hectare. Eerder berekende het Agentschap Natuur en Bos dat er binnen het wolvengebied 9200 ooien leven, gespreid over zo’n goeie 2.000 hectare weiland. De percelen in 8 gemeenten waar de wolven het meest actief zijn, werden daarbij als prioritair aangeduid voor de eerste drie jaar.

200 hectare per jaar

In juli formuleerde de Vlaamse regering nog de ambitie om 200 hectare per jaar wolfwerend te maken. Toen werd geschat dat hobbyhouders voor 60% van dat oppervlakte zouden tekenen en dat de overige 80 hectare op conto zou komen van professionele veehouders die daarvoor vanuit het VLIF financiële ondersteuning krijgen voor Niet-Productieve Investeringen. Op basis van die schatting werd een budget tussen de 420.000 en de 480.000 euro vooropgesteld voor de niet-professionele veehouders.

De totale kost van de nieuwe subsidieregeling wordt tussen de 728.000 en de 828.000 euro per jaar geraamd

Na de aanval op twee pony’s in september werd beslist om de subsidie ook uit te breiden naar pony’s, ezels en alpaca’s en naar paarden en runderen binnen beperkte schutkring. De berekening moest dus opnieuw worden gemaakt.

Met pony’s en paardachtigen

Voor pony’s en ezels wordt nu uitgegaan van een ritme van 50 hectare omheinen per jaar met hoogste prioriteit voor het kerngebied. Voor paarden rekent men op 30 hectare per jaar in een schutkring van drie gemeenten met een totaal oppervlakte van 150 hectare paardenweide. Dat betekent dus een extra kost voor paarden, pony’s en ezels tussen de 280.000 tot 320.000 euro met een schutskring. De totale kost van de nieuwe subsidieregeling wordt daarmee tussen de 728.000 en de 828.000 euro per jaar geraamd. De Vlaamse regering budgetteerde 600.000 euro voor 2021, eventuele overschrijdingen moeten worden opgevangen binnen de middelen van ANB.

Bij het Wolf Fencing Team kwamen al 170 nieuwe aanvragen binnen sinds half september. Het VLIF kreeg drie aanvragen van landbouwers voor wolfwerende omheiningen, samen goed voor een kost van 73.000 euro. Landbouwers krijgen alleen hun investeringskosten vergoed.

Alternatieven onderzoeken

De cijfers zijn niet van dien aard om de roep om alternatieven te doen verstillen. In 2020 bedroeg de kost van het wolvenbeleid - met schadevergoedingen en onderzoeken, zonder loonmassa -nog maar 150.000 euro. Open VLD-parlementslid Steven Coenegrachts zei toen dat de kosten oplopen en het niet buitensporig mochten worden. Dat wordt nu dus een veelvoud. Morgen verwacht de Vlaamse ministerraad het advies van de Raad van State en volgt de definitieve goedkeuring.

Link naar de beslissing van de Vlaamse regering

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Welkom Wolf